İbn-i Arabi’nin İnsana Bakış Açısı

 

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu

Evliyânın büyüklerinden. Sofiyye-i âliyyedendir. Adı, künyesi ve sıfatı ile birlikte Şeyh-i Ekber Ebû Bekr-i Muhammed bin Ali’dir. Ebû Bekr İbn-i Arabî ismi ile de meşhûrdur. 560 (m. 1165)’da, Endülüs’de Mürsiye kasabasında doğdu. Müctehid idi. Nakil ettiği bilgilerin hepsi birer vesîkadır. Devlet ve mevki sahiblerinden gelen hediyelerin hepsini fakirlere dağıtırdı. Beşyüzden fazla kitap yazdı. Câhiller onun büyüklüğünü anlıyamadı. Âlimler, ârifler ise, veliy-yi kâmil olduğunu anladı. 638 (m. 1240)’de Şam’da vefât etti.

ibn_arabi

Kısaca : İbni Arabi’nin insana bakış açısını şu şekilde özetleyebiliriz….

 

  • İnsan, bütün ilâhî sıfatların kendisinde toplandığı tek varlıktır,
  • Allah’ın varlığına delil getirmeye çalışmak yararsızdır; esas delil insandır.
  • Her insan potansiyel olarak Allah’a halifedir, değerini buradan alır.
  • Her insan bir tohumdur ve bu tohum içinde ‘kamil insanı’ taşımaktadır. Dünya ise o kamil insanın tarlasıdır.
  • İbn Arabî, insanı zât olarak değil, ama sıfat ve fiilleri itibariyle Allah’a benzeyen tek varlık olarak görmektedir.
  • İbn Arabî, her insan tekini ilâhî sûrete sahip görmese de, her bireyin ilâhî isimlerin tamamını yansıtma noktasında belli bir potansiyel taşıdığını kabul etmektedir.
  • Varlıkta ‘cansız’ diyebileceğimiz bir şey yoktur. Dağlar, taşlar, bitkiler, hayvanlar, hatta eşyalar; kısacası her şey canlıdır. İnsanın olgunluğu çevresindeki bütün canlılarla diyalog kurabilmesinde gizlidir.
  • Allah bizim sadece varlığını kabul edeceğimiz bir varlık değildir. O isimleri olan, özellikleri olan bir ‘mutlak hakikat’tir. O’nun isimleri ise insanlığın ahlak ilkeleridir.
  • İnsan, iki suretten oluşan bir nüsha olup, bunlardan birincisi Hakk, ikincisi ise âlemdir.
  • Bilgisizlik kadar, bilgiye götüren merak da insanınayağını kaydırabilmektedir. İnsan, kendisine verilen kudretin sona ermeyeceğini sanarak hataya düşebilmektedir

 

Kaynak:

1  http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02193/2008_IX_21/2008_IX_21_ERGINLIZ.pdf
2- http://www.sabah.com.tr/pazar/2013/06/30/ibn-arabi-bir-insan-dusunurudur

Yorum yapın